×
×

Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn và chuyển hạng của giáo viên THCS

Bạn đọc hỏi: Điều kiện chuyển hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng cũ sang hạng mới của giáo viên THCS thế nào? Có thực hiện 2 lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ không?


Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn và chuyển hạng của giáo viên THCS

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS từ hạng chức danh nghề nghiệp cũ theo quy định của Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV sang hạng chức danh nghề nghiệp mới theo quy định của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT).


Theo đó, chuyển sang hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo đúng vị trí việc làm đang đảm nhận trên cơ sở đạt các tiêu chuẩn của hạng và không phải là thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Giáo viên được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo bảng lương áp dụng cho hạng chức danh nghề nghiệp đó.

Chế độ nâng lương trước thời hạn hiện đang thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31.7.2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong đó, Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV đã được sửa đổi tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29.6.2021 quy định: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Như vậy không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ với giáo viên THCS.Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức