Các khoản phụ cấp mà giáo viên có thể được nhận từ 01/7/2024

Theo tìm hiểu của người viết, phụ cấp kiêm nhiệm được áp dụng đối với các đối tượng kiêm nhiệm vị trí công việc khác.

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 của Quốc hội, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) được thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).
tieng_anh.jpgẢnh minh họa trên giaoduc.net.vn
Các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được hưởng từ 01/7/2024

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 thì việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương như sau: (1) Phụ cấp kiêm nhiệm; (2) Phụ cấp thâm niên vượt khung; (3) Phụ cấp khu vực; (4) Phụ cấp trách nhiệm công việc; (5) Phụ cấp lưu động; (6) Phụ cấp ưu đãi theo nghề; (7) Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; (8) Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập; (9) Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.


Một số lưu ý về phụ cấp từ 01/7 tới:

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,…).

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỉ lệ chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Như vậy, từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương thì vẫn tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Trong 9 loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên trường học có thể hưởng các loại phụ cấp sau: Phụ cấp ưu đãi theo nghề; Phụ cấp kiêm nhiệm; Phụ cấp thâm niên vượt khung; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Người viết xin được nêu loại phụ cấp cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên có thể được hưởng từ ngày 01/7/2024 như sau:

Thứ nhất, phụ cấp kiêm nhiệm

Theo tìm hiểu của người viết, phụ cấp kiêm nhiệm được áp dụng đối với các đối tượng kiêm nhiệm vị trí công việc khác.

Ví dụ, giáo viên kiêm kế toán hoặc văn thư (có chứng chỉ đáp ứng yêu cầu công việc) thì được phụ cấp kiêm nhiệm hoặc văn thư kiêm nhiệm kế toán thì được thêm phụ cấp[ kiêm nhiệm,…

Thứ hai, phụ cấp thâm niên vượt khung:

Hiện nay, nhà giáo cũng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. Nên phụ cấp này không mới. Phụ cấp này dành cho giáo viên công tác lâu năm, được hưởng bậc lương cuối cùng, sau một thời gian công tác sẽ hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung sau đủ 3 năm (ngạch, chức danh yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên) hoặc đủ 2 năm (ngạch, chức danh yêu cầu trình độ trung cấp) thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh đó; mỗi năm sau đó được tính thêm 1%.


Thứ ba, phụ cấp khu vực

Hiện nay, phụ cấp khu vực được áp dụng đối với các đối tượng đang làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu theo quy định của Chính phủ được hưởng mức phụ cấp 7 mức 0,1; 0.2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở, tương ứng với mức tiền hiện nay từ 180,000 đồng/tháng – 1,800,000 đồng/tháng.

Từ 01/7/2024, sẽ tiếp tục thực hiện phụ cấp này, khi bãi bỏ tiền lương cơ sở, các khoản phụ cấp sẽ được lượng hóa bằng lượng tiền cụ thể.

Thứ tư, phụ cấp trách nhiệm công việc

Hiện nay, phụ cấp trách nhiệm dành cho giáo viên được chi trả cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội, dạy trường chuyên biệt, dạy trẻ khuyết tật,…với 4 mức 0,1; 0,2; 0,3;
0,5 so với mức lương cơ sở, tương ứng 180,000 đồng/tháng đến 900,000 đồng mỗi tháng tùy theo nhiệm vụ được phân công, đảm nhận.

Thứ năm, phụ cấp lưu động

Hiện nay, phụ cấp lưu động được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở, hiện nay hưởng 3 mức 0,2; 0,4; 0,6 so với mức lương cơ sở.

Từ 01/7 tới, sẽ tiếp tục giữ lại phụ cấp này và được quy định bằng lượng tiền cụ thể.

Thứ sáu, phụ cấp theo nghề

Đây là phụ cấp cơ bản của viên chức ngành giáo dục so với các ban ngành khác.

Hiện nay, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Mức hưởng: (Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.)

Hệ số phụ cấp: gồm các mức 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% tùy theo cấp bậc dạy học cụ thể.

Từ 01/7/2024, phụ cấp ưu đãi theo nghề được dành cho một số ngành nghề trong đó có nhà giáo, nó cũng là mức phụ cấp cụ thể hóa Nghị quyết 29/NQ-TW là lương nhà giáo được ưu tiên được xếp cao nhất trong đơn vị sự nghiệp công.


Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức