“Dân vận khéo” – xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

0
88

Nhận thức rõ vị trí quan trọng của công tác dân vận, là nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, những năm qua, công tác dân vận của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Dân vận khéo việc gì cũng thành công

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ dạy: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, tỉnh luôn xác định công tác dân vận là một nội dung quan trọng và không thể thiếu của cả hệ thống chính trị. Theo đó, công tác dân vận là chủ trương lớn, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân.

Theo Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh, thời gian qua, công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, năm 2018, thực hiện năm “Dân vận chính quyền”, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền; tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

9 tháng của năm 2019, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, “Dân vận khéo” trở thành phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng khắp trong nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Toàn tỉnh hiện có 54/119 xã NTM, dự kiến đến cuối năm nay có thêm 7 xã đạt chuẩn (so với giai đoạn 2011-2015 tăng 48 xã) và hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng NTM sớm hơn 1 năm so với lộ trình Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Củng cố lòng tin của nhân dân

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, để kịp thời giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, nhất là trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, các cấp, ngành đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, niêm yết công khai các thủ tục hành chính; không ngừng nâng cao đạo đức công vụ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nhiều địa phương thực hiện “Ngày không hẹn”, “Ngày không viết”, giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác dân vận, nhất là việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” ở một vài địa phương còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên và sâu rộng, nên một số cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và trách nhiệm về công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị mình…

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị. Xác định nội dung trọng tâm phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng đối tượng. Chú trọng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình giảm nghèo bền vững, gắn các phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội với việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Xây dựng, phát triển mô hình, điển hình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có tôn giáo, công nhân ở các khu công nghiệp, trong giải quyết các điểm nóng phức tạp, bức xúc nổi cộm, trong cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân vận, cuộc sống của nhân dân. Tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức, bộ máy; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here